top of page

Aansprakelijkheid derden jegens de houder van de website

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot
(alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak,
beeldelementen, tekst, foto's e.d. - alsook de rechten met betrekking tot alle
publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen,
berusten uitsluitend bij Bold Rethink B.V., voor zover die rechten niet (tevens) aan
derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Bold Rethink B.V. niet toegestaan (onderdelen van)
deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen)
overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de bezoeker van
deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website
voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

bottom of page